Fågellokaler på Lidingö


karta-lof-lokaler_2

 


Långängen

langansjsonLäge: Området är beläget mitt på södra Lidingö, 2 km SO Lidingö kyrka. En större parkeringsplats finns strax V Stockby motionsgård och en mindre vid Långängens gård. Buss 201 från Ropsten stannar vid Lidingö folkhögskola, varifrån det är 1 km promenad österut till Stockby motionsgård. Långängen är ett mycket populärt strövområde som genomkorsas av en mängd stigar och promenadvägar. Långängssjön överblickas bäst från fågeltornet som är beläget i lokalens östra del. Klicka på bilden här bredvid för att se en karta över området:

Biotop: Gammalt kulturlandskap med öppna marker och åkerholmar omgivna av barr- och blandskog. I Långängsområdetfinns två fågelkärr av vilka det större och västra (Långängssjön) är särskilt ornitologiskt intressant.
Efter restaurering 1996/97 har förutsättningarna för ett rikt fågelliv i Långängssjön märkbart förbättrats.

Skådartips: Det är värt att gå runt hela Långängssjön. Dels är det lätt att missa någon vadare eller simfågel i sjön och dels är de öppna markerna väster om sjön värda att kolla av efter rastande tättingar. Området kring inägan söder om sjön är ofta fågelrikt. En promenad längs med sankskogen ned mot Kottlasjön rekommenderas också.

Fåglar: I Långängssjön har smådopping häckat med 1-3 par i stort sett årligen sedan 1980. Också snatterand, sångsvan och rörhöna samt vissa år svarthakedopping, kricka, bläsand och vattenrall tillhör sjöns häckfåglar. Under flyttningstider vår och höst rastar såväl simfåglar som vadare (vid lågt vattenstånd) på lokalen. Årta, skedand, svartsnäppa, mosnäppa och småsnäppa är några av de arter som har noterats. Bland arter som – åtminstone vissa år – häckar i området i övrigt kan nämnas duvhök, skogssnäppa, hornuggla, gärdsmyg och morkulla. Bland ovanligare arter som noterats vid Långängen kan nämnas vit stork, ägretthäger, aftonfalk, hökuggla, tjäder, småfläckig sumphöna, turturduva, rostgumpsvala och ringtrast.

Övrigt: Långängen ingår i Långängen-Elfviks naturreservat, där bl a kopplingstvång för hundar gäller året om. Vid Långängens gård finns en trevlig servering i 1700-talsmiljö.

- Faktaruta -
Antal arter: 165
Typ av lokal: Slättsjö (rastlokal)
Bästa årstid: Vår, Sommar och höst
Skådaraktivitet: Hög
Typ av skådning: Lätt skådning, stora möjligheter att komma nära fåglarna
Utrustning: Vanlig kikare
Ovanliga arter: vit stork, aftonfalk, småfläckig sumphöna, tjäder
Spana efter: rastande änder och småfåglar
Spana efter rariteter: smalnäbbad simsnäppa, svarttärna, ägretthäger, myrsnäppa

Bilder från lokalen:

langangskarret   langangen   lanangssjon


Ekholmsnäsbacken med Ekholmsnäs gård och Ekholmsnässjön

backenLäge: Området är beläget 1,5 km O Lidingö kyrka; mellan Gråviken och Långängen. Parkeringsmöjligheter finns främst i anslutning till Ekholmsnäs Golf nedanför Ekholmsnäsbacken. Buss 204, 212 och 213 från Ropsten stannar vid hållplats Kvarnen vid Lidingö kyrka. Därifrån leder promenadvägar och -stigar österut utmed Kyrkviken. Klicka på bilden här bredvid för att se en karta över området:

Biotop: Ekholmsnäsbacken är en gammal schaktmassatipp med vidsträckt utsikt, som vintertid utnyttjas som skidbacke. Strax öster om backen finns öppna marker med dungar med gamla ekar, sanka partier samt en driving range för golf. Västerut från Ekholmsnässjön finns ett fint område med sank lövskog.

Skådartips: Ekholmsnäsbacken är en bra lokal för sträckfågelräkning under främst hösten, men på senare år har Trolldalstippen varit mer välbesökt. Orsaken är dels att förutsättningarna för rastande fåglar har försämrats på Ekholmsnäsbacken och dels att man i allmänhet får mer närkontakt med de förbisträckande fåglarna vid Trolldalstippen. Ekholmsnäsbackens fördel är att man har koll på sträcket såväl över som öster och väster om ön. Dagar med bra sträck av större fåglar – t ex duvor, rovfåglar och tranor – ger Ekholmsnäsbacken högre sträcksummor än Trolldalstippen. Under sträcktider vår och höst är det värt att röra sig i de öppna markerna nedanför Ekholmsnäsbacken och bort mot Ekholmsnässjön. Tättingar rastar på de öppna markerna och i buskagen väster om Ekholmsnässjön liksom i vassbården mot Kyrkviken/Ekholmsnässundet. När den packade snön på backen smälter rastar ofta mycket fågel på skidbackssluttningen.

Fåglar: I området häckar flera par kattuggla samt törnskata och rörsångare. Ekholmsnässjön är ofta fågelfattig, men skäggdopping häckar medan snatterand, bläsand och kricka ses regelbundet under våren. Bland regelbundna rastare vid Ekholmsnäs gård och Ekholmsnässjön kan nämnas kärrsångare, busksångare, dvärgbeckasin, blåhake och varfågel. Listan med ovanliga fåglar som setts från Ekholmsnäsbacken är lång och rymmer bl a rosenstare, småtärna, kustsnäppa, jakt- och pilgrimsfalk, svart rödstjärt, berglärka och hökuggla.

- Faktaruta -
Antal arter:
177
Typ av lokal:Sträcklokal
Bästa årstid: Tidig vår och höst
Skådaraktivitet:Låg
Typ av skådning: Mer avancerad skådning med fåglar på långt håll
Utrustning: Vanlig kikare och tubkikare (ett måste)
Ovanliga arter: rosenstare, småtärna, jaktfalk, berglärka
Spana efter:
sträckande och rastande småfåglar samt sträckande vadare och rovfåglar
Spana efter rariteter: nunnestenskvätta, biätare, brunglada, härfågel etc.

Bilder från lokalen:

ekholmsnasbacken    ekholmsnasbacken_2


Trimer

trimerLäge: Lokalen är belägen 500 m O Lidingö kyrka. Parkeringsmöjligheter finns strax NV om kyrkan och bussarna 204 och 212 från Ropsten stannar vid Kvarnens hållplats nära kyrkan. Området överblickas bäst från bergknallen strax söder om det största vasspartiet.

Biotop: Trimer är en liten och lättöverskådlig fågellokal invid Kyrkviken. Öppna gräsmarker, delvis betade, med buskar dominerar och dessutom finns områden med bladvass och älggräs.

Skådartips: Ett bra alternativ till att gå igenom området längs vassar och buskridåer är att stå stilla på t ex bergknallen och vänta in fåglarna. Spana särskilt på bärande buskar som drar till sig mycket fågel.

Fåglar: Trimer är främst en bra rastlokal för tättingar under förhösten. Ett besök i månadsskiftet augusti/september bör ge flera blåhakar, buskskvättor och törnskator samt flera olika arter sångare. Mer sällan noteras videsparv och rosenfink samt senare under hösten skäggmes. Såväl dvärg- som dubbelbeckasin har noterats vid flera tillfällen. Också aftonfalk, tajgasångare, busksångare, höksångare och ringtrast har setts vid Trimer. Trastsångare häckade 1996 och kärrsångare hörs regelbundet. Häckfågelfaunan är i övrigt ordinär, men bl a stenknäck och steglits häckar i grannskapet.

- Faktaruta -
Antal arter:146
Typ av lokal:Rastlokal
Bästa årstid:Höst
Skådaraktivitet:Låg
Typ av skådning: Lätt till medelsvår(kan vara svårt att hitta skulkande arter i vassarna)
Utrustning: Vanlig kikare
Ovanliga arter: dubbelbeckasin, trastsångare
Spana efter: rastande småfåglar
Spana efter rariteter: vassångare, brunsångare, sydnäktergal

Bilder från lokalen:

trimer    trimer_2


Östra Elfvik

ostra_elfvikLäge: Området är beläget längst ut på nordöstra Lidingö; 10 km från Ropsten. Goda parkeringsmöjligheter finns strax SV Elfviks gård där också buss 204 från Ropsten har sin ändhållplats. Klicka på bilden här bredvid för att se en karta över området:

Biotop: Elfvik bjuder på Lidingös mest skärgårdslika miljö. Utanför kusten ligger flera småöar, varav särskilt bör nämnas kalskäret Båtsmanshättan. Elfviks gård är öns enda aktiva jordbruk och landskapet domineras av öppna marker omväxlande med mindre skogs- och hagmarksområden.

Skådartips: De bästa obsplatserna är Duvholmens brygga samt hällen 100 meter norr därom. En tur längs småvägarna i området rekommenderas för att se rastande fåglar. Båtsmanshättan bör alltid kollas av noga; särskilt i april-maj och juli-augusti.

Fåglar: Under sträcktider rastar tättingar främst på de öppna markerna norr och väster om Elfviks gård samt i området kring Duvholmens brygga. Vattnen utanför östra Elfvik är en god rastlokal för sjöfågel vår och höst. Ejder, småskrake, snatterand och bläsand ses regelbundet och mer sällan storlom, salskrake, sjöorre, alfågel och bergand. På Båtsmanshättan rastar skräntärnor årligen i juli-augusti och då är också chansen störst att se rastande vadare. I april-maj är Duvholmens brygga en intressant sträcklokal för sjöfågel, vadare och rovfåglar. Också vid ostvindar under hösten kan en hel del sjöfågel, gäss och rovfåglar passera. Ovanligare arter som noterats i området är smålom, gråhakedopping, aftonfalk, större piplärka, videsparv, rostand, skärsnäppa, småsnäppa, sandlöpare, fjällabb, kustlabb, vittrut, bändelkorsnäbb och dvärgmås.

Övrigt: I området finns gott om hästar och andra betesdjur som kräver särskild hänsyn av besökande.

- Faktaruta -
Antal arter: 178
Typ av lokal: Sträck- och rastlokal
Bästa årstid: Vår och sensommar
Skådaraktivitet:Låg
Typ av skådning: Avancerad till svår
Utrustning: Vanlig kikare och tubkikare
Ovanliga arter: större piplärka, rostand, skärsnäppa
Spana efter: rastande och sträckande sjöfågel/vadare
Spana efter rariteter: sandlöpare, bredstjärtad labb, bronsibis, biätare

Bilder från lokalen:

elfviksgard  batmanshattan  revviken

Foto: Tomas Carlberg

Foto: Tomas Carlberg


Gråviken

gravikenLäge: Gråviken ligger söder om gamla Elfviksvägen, 2 km O Lidingö kyrka. Buss 212 från Ropsten stannar i höjd med Hustegaholm och vid Hustegaholm finns också en p-plats. Härifrån utgår en promenadstig som löper längs med viken. Klicka på bilden här bredvid för att se en karta över området:

Biotop: Gråviken är en avsnörd vik av Kyrkviken med viss slättsjökaraktär. Området runt viken är mestadels åkermark med inslag av skogsdungar, sank lövskog och hagmarker.

Skådartips: De öppna markerna O Gråviken kan hysa mycket rastande fågel vid rätt förutsättningar höst och vår. Det är också värt att kolla av koloniområdet vid Hustegaholm, det närliggande vassområdet ut mot Kyrkviken liksom buskmarkerna bort mot Rudalid efter rastande tättingar.

Fåglar: I själva viken, som bäst överblickas från hällen vid vikens inlopp, finns en skäggdoppingkoloni och vissa år häckar snatterand och rörhöna. Bland områdets häckfåglar i övrigt kan nämnas duvhök, kattuggla och törnskata. Vissa år häckar hornuggla, rosenfink, härmsångare och kärrsångare. Gråviken är en bra lokal att möta de tidiga vårfåglarna och även senare under våren rastar vissa dagar mycket tättingar i området. Av nattsångare hörs många näktergalar, ofta flera kärrsångare och ibland busksångare. På hösten rastar tidvis mycket simfågel i Gråviken. Särskilt bör nämnas snatteränderna, som vid god näringstillgång rastar i stora antal från mitten av augusti till mitten av oktober. Som mest har drygt 350 ex noterats. Vissa vintrar övervintrar varfågel och det är tidvis förhållandevis mycket fågel i området vintertid. Sällsynta arter som noterats är kornsparv, tretåig mås, kentsk tärna, stängshök, pilgrimsfalk, järpe, gråhakedopping, mindre flugsnappare, skäggmes, svart rödstjärt, höksångare, turturduva, kungsfiskare, dubbelbeckasin, smalnäbbad simsnäppa, jorduggla och trastsångare.

Övrigt: Gråviken ingår i Långängen-Elfviks naturreservat, bl a råder fiskeförbud 15/4-15/7.

- Faktaruta -
Antal arter:186
Typ av lokal: Slättsjö (rastlokal)
Bästa årstid: Året runt
Skådaraktivitet: Medel hög
Typ av skådning: Relativt lätt skådning, kan vara svårt att överblicka sjöns alla delar
Utrustning: Vanlig kikare
Ovanliga arter: kornsparv, kentsk tärna, tretåig mås, järpe
Spana efter: rastande änder och småfåglar
Spana efter rariteter: svarthalsad dopping, amerikansk bläsand, rördrom, svart stork

Bilder från lokalen:

graviken    graviken_2    graviken_norr


Trolldalstippen

T-tippenLäge: Lokalen är belägen mellan Sticklinge och Trolldalen på nordvästra Lidingö, 3 km NV Lidingö kyrka. Längs med Trolldalsvägen finns vissa parkeringsmöjligheter vid infarten till tippen. Buss 205 från Ropsten stannar vid Lidingö golfklubb varifrån man får promenera på Trolldalsvägen 1 km norrut.

Biotop: Trolldalstippen är en aktiv schaktmassatipp där ogräs och buskar delvis har börjat växa in. Från tippens topp är utsikten över nordsektorn med bl a Stora Värtan och Bogesundslandet mycket god. Runt om tippen växer barrskog.

Skådartips: Vid sträckräkning bör man söka sig till den punkt som erbjuder bäst utsikt, vilket kan variera eftersom tippen hela tiden ändrar utseende. Komplettera med en promenad runt tippen för att hitta rastande tättingar. Spana också av Stora Värtan efter rastande sjöfågel samt öar och skär efter bl a rastande vadare.

Fåglar: Trolldalstippen är främst en höststräcklokal, men också under våren kan sträckspaning löna sig. En ledlinje för höststräckande tättingar går från Bogesundslandet via Storholmen och rakt – samt ofta lågt – över tippen. Även för rovfåglar, gäss och sjöfåglar är tippen en bra sträcklokal. I Stora Värtan samlas rastande sjöfåglar, främst i samband med islossningen i april. Havsörn ses vid flertalet besök. Förutsättningarna för rastande tättingar är goda och arter som regelbundet noteras är videsparv, blåhake, trädlärka, snösparv och vinterhämpling. Häckfågelfaunan är ordinär men ett vinterbesök kan ge havsörn, nötkråka, vinterhämpling och snösparv. Trädlärka övervintrade 1993/94. Bland ovanligare arter som noterats kan nämnas smalnäbbad simsnäppa, vittrut, vitvingad trut, kentsk tärna, berguv, jorduggla, stäpphök, aftonfalk, brun glada, turturduva, berglärka, ringtrast och svart rödstjärt.

Övrigt: Tippen är arbetsområde och ska inte  besökas under vardagarna.

- Faktaruta -
Antal arter:167
Typ av lokal: Sträck- och rastlokal
Bästa årstid:höst
Skådaraktivitet:Hög
Typ av skådning: Avancerad till svår
Utrustning: Vanlig kikare och tubkikare
Ovanliga arter: vittrut, svart rödstjärt, berglärka
Spana efter: rastande och sträckande sjöfågel/ vadare/rovfåglar
Spana efter rariteter: beglärka, tretåig hackspett, nunnestenskvätta

Bilder från lokalen:

t_tippen_2    t_tippen

Foto: Tomas Carlberg

Foto: Tomas Carlberg